Despre

PATRONATUL ROMÂN DIN INDUSTRIA DE MORĂRIT, PANIFICAŢIE ŞI PRODUSE FĂINOASE

ROMPAN este asociaţia reprezentativă care reuneşte, pe baza liberului consimţământ şi a comunităţii de interese, cei mai importanţi producători din industria de morărit, panificaţie şi produse făinoase, furnizori de materii prime şi auxiliare, constructori de utilaje şi echipamente specifice sectorului, cercetători şi proiectanţi, depozitari, distribuitori şi comercianţi.

ROMPAN este o asociaţie neguvernamentală, apolitică şi independentă, înfiinţată în anul 1991, care reprezintă şi apără interesele profesionale, economice, sociale şi morale ale membrilor săi în faţa organismelor naţionale guvernamentale şi neguvernamentale.

ROMPAN realizează legătura cu organizaţiile patronale europene în vederea susţinerii intereselor generale ale morarilor şi brutarilor în relaţia cu oficialităţile europene, fiind singurul patronat român din domeniu recunoscut în statele membre UE.

ROMPAN contribuie la promovarea şi dezvoltarea tehnică şi economică a firmelor membre, furnizându-le servicii de:

 • Asistenţă şi consultanţă tehnică, economică şi legislativă în derularea afacerilor;
 • Consultanţă în vederea implementării sistemelor de:
  • Management al calităţii (SR EN ISO 9001/2008)
  • Management al Siguranţei Alimentelor (HACCP; SR EN ISO 22000/2005)
  • Management de mediu (SR EN ISO 14001/2005)
  • Management pentru sănătate şi securitate operaţională (OHSAS 18001)
 • Cursuri de calificare şi perfecţionare pentru personalul din industria de morărit, panificaţie şi produse făinoase;
 • Cursuri de iniţiere în implementarea sistemelor de management al calităţii şi siguranţei alimentelor;
 • Cursuri de formare auditori pentru sistemele de management al calităţii şi siguranţei alimentelor;
 • Evaluarea competenţelor profesionale pentru calificările specifice sectorului de morărit-panificaţie;
 • Consultanţă pe teren acordată de echipe de specialişti în vederea găsirii unor soluţii sigure şi economice pentru implementarea sistemelor de management al calităţii şi siguranţei alimentelor;
 • Echipe de proiectare pentru construcţia de noi unităţi de producţie, precum şi retehnologizarea celor existente pentru întreaga industrie de morărit, panificaţie, paste făinoase, biscuiţi, patiserie şi cofetărie;
 • Strategii privind funcţionarea şi modernizarea sectorului;
 • Oportunităţi de finanţare pentru investiţii şi pregătire personal prin programe naţionale şi europene.

 

ROMPAN a elaborat lucrările:

 • Ghid de bune practici de igienă în morărit
 • Ghid de bune practici de igienă în panificaţie
 • Ghid de bune practici de igienă în patiserie-cofetărie în conformitate cu cerinţele legislaţiei europene privind siguranţa alimentelor, avizate de către autorităţile româneşti
 • Tradiţie şi meşteşug în brutărie.Colecţie de reţete şi instrucţiuni tehnologice
 • Tehnologii pentru fabricarea produselor de panificaţie din grâu cu defecte.

ROMPAN îşi desfăşoară activitatea de informare prin propriile publicaţii, site, informări zilnice, precum şi prin organizarea de seminarii şi simpozioane tematice.

ROMPAN este autorizat ca Centru de formare, perfecţionare şi evaluare profesională, specializat pentru sectorul de morărit, panificaţie şi produse făinoase.

ROMPAN este membru al unor federaţii patronale interne şi internaţionale.

ROMANIAN EMPLOYERS’ LEAGUE FOR THE MILLING, BAKERY AND FLOUR PRODUCTS

ROMPAN is the representative association that brings together, on the basis of free consent and the community of interests, the most important producers in the milling, bakery and flour products industry, suppliers of raw and auxiliary materials, builders of machines and equipment specific to the sector, researchers and designers, warehouses, distributors and traders.

ROMPAN is a non-governmental, apolitical and independent association, established in 1991, which represents and defends the professional, economic, social and moral interests of its members before national governmental and non-governmental bodies.

ROMPAN makes contact with European employers’ organizations in order to support the general interests of millers and bakers in the relationship with European officials, being the only Romanian employers’ association in the field recognized in the EU member states.

ROMPAN contributes to the promotion and technical and economic development of member companies, providing them with services of:

 • Assistance and technical, economic and legislative consultancy in the conduct of business;
 • Consultancy in order to implement the systems of:
 • Quality management (SR EN ISO 9001/2008)
 • Food Safety Management (HACCP; SR EN ISO 22000/2005)
 • Environmental management (SR EN ISO 14001/2005)
 • Management for operational health and safety (OHSAS 18001)
 • Qualification and training courses for personnel in the milling, bakery and flour products industry;
 • Initiation courses in the implementation of quality and food safety management systems;
 • Auditor training courses for quality and food safety management systems;
 • Evaluation of professional skills for qualifications specific to the milling-bakery sector;
 • On-site consultancy provided by teams of specialists in order to find safe and economical solutions for the implementation of quality and food safety management systems;
 • Design teams for the construction of new production units, as well as the refurbishment of existing ones for the entire milling, baking, pasta, biscuit, pastry and confectionery industry;
 • Strategies regarding the operation and modernization of the sector;
 • Financing opportunities for investments and personal training through national and European programs.

 

ROMPAN developed the works:

 • Guide to good hygiene practices in milling
 • Guide to good hygiene practices in bakery
 • Guide to good hygiene practices in pastry-confectionery in accordance with the requirements of European food safety legislation, approved by the Romanian authorities
 • Tradition and craft in the bakery. Collection of recipes and technological instructions
 • Technologies for manufacturing bakery products from defective wheat.

ROMPAN carries out its information activity through its own publications, website, daily information, as well as by organizing thematic seminars and symposia.

ROMPAN is authorized as a professional training, improvement and assessment center, specialized for the milling, baking and flour products sector.

ROMPAN is a member of some national and international employers’ federations.