Definiții și programe

Definiţie

Reprezintă ansamblul de metode şi tehnici prin care se asigură pregătirea necesară dobândirii competenţelor profesionale minime pentru obţinerea unui loc de muncă sau dezvoltării de noi competenţe.

Formarea profesională se organizează prin programe de: iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare, recalificare definite astfel:

  1. iniţierea reprezintă dobândirea unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi minime necesare pentru desfăşurarea unei activităţi;
  2. calificarea reprezintă ansamblul de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii;
  3. perfecţionarea constă în dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul aceleiaşi calificări;
  4. specializarea este o formă specifică de formare profesională care urmăreşte obţinerea de cunoştinţe şi deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de cuprindere a unei ocupaţii;
  5. recalificarea constă în obţinerea competenţelor specifice unei alte ocupaţii sau profesii, diferită de cele dobândite anterior.

Formarea profesională se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire, profesii, ocupaţii, meserii şi specialităţi, ţinându-se seama de nevoile angajatorilor, de competenţele de bază ale persoanelor, de cerinţele posturilor pe care aceştia le ocupă sau doresc să le ocupe, de posibilităţile lor de promovare sau de încadrare în muncă, precum şi de cerinţele de pe piaţa muncii şi aspiraţiile lor .

Având ca referinţă reglementările elaborate de Biroul Internaţional al Muncii (ILO) – ISCO 88 COM, la nivelul Uniunii Europene (Decizia Consiliului 85/368/EEC) au fost definite cinci niveluri de calificare, adoptate şi de România.

Nivelul 1

Persoana este responsabilă de execuţia propriei activităţi. Munca presupune în special activităţi simple, de rutină.

Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: de regulă, învăţământ obligatoriu şi formare profesională. Formarea profesională este dobândită fie în cadrul învăţământului profesional prin şcoala de arte şi meserii, fie printr-un program de formare profesională în sistemul de formare profesională a adulţilor.

Nivel de calificare – muncitor.

Nivelul 2

Persoana este responsabilă de execuţia propriei activităţi. În plus există o responsabilitate colectivă în cadrul activităţilor desfăşurate care presupune colaborarea cu colegii (munca în echipă). Munca presupune o gamă largă de activităţi realizate în contexte variate. Unele dintre aceste activităţi sunt complexe sau nerutiniere.

Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: cel puţin învăţământ obligatoriu şi calificare profesională prin învăţământul profesional – şcoala de arte şi meserii – sau prin programe de formare profesională în sistemul de formare profesională a adulţilor.Nivel de calificare – muncitor calificat.

Nivelul 3

Persoana este responsabilă de execuţia propriei activităţi, dar şi de realizarea sarcinilor încredinţate grupului din care face parte, având atribuţii de coordonare şi control. Munca presupune o gamă largă de activităţi complexe, nerutiniere, care obligă la luarea unor decizii şi, uneori, presupune munca în echipă cu atribuţiuni de coordonare.

Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: învăţământ liceal – filiera tehnologică şi vocaţională sau învăţământ postliceal ori învăţământ liceal şi program de formare profesională de specialitate în sistemul de formare profesională a adulţilor.Nivel de calificare – tehnician/maistru.

Nivelul 4

Persoana este responsabilă de execuţia propriei activităţi, dar şi de realizarea sarcinilor încredinţate grupului din care face parte putând desfăşura şi activităţi de tip managerial:coordonarea activităţii şi alocării de resurse necesare desfăşurării eficiente a acesteia. Munca presupune aplicarea cunoştinţelor într-o gamă largă de activităţi complexe, realizate într-o mare varietate de contexte, implicând combinarea de proceduri diverse sau definirea altora noi.

Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: formare tehnică post secundară prin învăţământ universitar.

Nivelul 5

Persoana este responsabilă de execuţia activităţilor proprii şi ale grupului pe care îl conduce, având o autonomie personală ridicată. Munca presupune aplicarea unui complex de principii fundamentale într-o largă varietate de contexte, adesea imprevizibile. Presupune cunoştinţe şi competenţe de nivel înalt legate atât de domeniile ocupaţionale, cât şi independente de aceste domenii. Caracteristicile esenţiale ale nivelului sunt: capacităţile de analiză, diagnoză, structurare,proiectare, planificare, execuţie şi evaluare.

Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: învăţământ universitar şi postuniversitar.