Aspecte legislative

Nr. Actul normativ Monitorul Oficial nr. si data
1032 Ordin al ministrului mediului si padurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor n.578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul penrtru mediu. 196/22.03.2011
19 Lege pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării 183/16.03.2011
145 Ordinul 145/2010 alpresedintelui Autoritatii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea anexelor nr.1-5 la Ordinul presedintelui Autoritatii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor si examenelor de laborator, precum si a unor activitati sanitare veterinare 2/03.01.2011
92 Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.92/2006 privind aprobarea tarifelor de plata pentru actiunile de prelevare de probe efectuate in vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimala 896/31.12.2010
1292 Hotararea 1292 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor 862/22.12.2010
254 Legea nr. 254 pentru abrogarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica 848/17.12.2010
247 Legea 247 pentru modificarea si completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 844/16.12.2010
122 Ordinul 122 al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei nr.4 la Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.111/2008 713/26.10.2010
124 Ordinul 124 al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei nr.2 la Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.48/2010 713/26.10.2010
90 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale 674/04.10.2010
1377 ORDIN nr. 1377 din 1 octombrie 2010 pentru aplicarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 674/04.10.2010
2520 ORDIN nr. 2520 din 27 septembrie 2010 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către contribuabilii mari şi mijlocii 670/01.10.2010
87 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 669/30.09.2010
88 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 669/30.09.2010
882 HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 612/30.08.2010
144 ORDIN privind actualizarea listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României 585/18.08.2010
909 ORDIN pentru modificarea şi completarea anexei VIII la Normele privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 590/19.08.2010
759 HOTĂRÂRE privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică 552/05.08.2010
725 HOTĂRÂRE privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia 548/04.08.2010
748 HOTĂRÂRE privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2010 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat 547/04.08.2010
574 HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2006 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare 525/28.07.2010
167 LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 504/20.07.2010
48 ORDIN pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor 354/28.05.2010
46 ORDIN privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 5/2010 privind informarea consumatorilor în legătură cu produsele şi serviciile supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor care sunt puse la dispoziţia acestora de către persoanele fizice şi juridice 333/19.05.2010
287 Lege pentru Codul civil 511/24.07.2009
286 Lege pentru Codul penal 510/24.07.2009
480 Ordin privind constituirea Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum 509/24.07.2009
475 Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2009, in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole 509/24.07.2009
1340 Ordin al presedintelui Agentiei nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea modelului si continutlui formularului 710 „Declaratia rectificativa” cod 14.13.01.00/r 508/23.07.2009
807 HG pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit si pentru stabilirea contraventiilor si a modului de sanctionare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 82/2003 506/22.07.2009
978 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje 502/21.07.2009
441/2305 Ordin al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare „Asistenta tehnica” din cadrul Programului operational regional 2007-2013 500/20.07.2009
407 Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica 456/01.07.2009
92 OUG pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare 457/01.07.2009
93 OUG privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri 457/01.07.2009
685 HG pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor 458/02.07.2009
1290 Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa 458/02.07.2009
104 HG pentru aprobarea Normei privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinate facilitarii accesului la finantare in actuala perioada de criza economica si financiara, constand in garantii acordate IMM-urilor si intreprinderilor mari (NI-GAR-08-I/0) 458/02.07.2009
190 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile banesti din agricultura realizate prin valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare 464/06.07.2009
1627 Ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului (ECS) 471/08.07.2009
247 Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberata in mediu si introducerea pe piata a organismelor modificate genetic 472/08.07.2009
6 OUG pentru modificarea termenului privind sanctionarea contraventiilor prevazute de art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale 473/09.07.2009
1.308 Ordin privind unele masuri pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, precum si pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentand taxa pe valoarea adaugata aprobata prin decizia de rambursare 476/10.07.2009
263 Lege entru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2009 privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii 480/10.07.2009
144 Ordin pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2009 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si ale art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale 480/10.07.2009
1614 Ordin pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicatia NCTS-RO 481/13.07.2009
268 Lege pentru aprobarea OUG 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala 482/13.07.2009
273 Lege pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale 482/13.07.2009
488 Ordin al ministrului comunicatiilor si societatii informationale privind procedura de verificare si omologare a sistemelor informatice destinate operatiunilor de emitere a facturilor in forma electronica, precum si normele de performanata si securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhiveaza facturi, chitante si bonuri fiscale in forma electronica 487/14.07.2009
39 Ordin privind aprobarea Instructiunii nr.4/2009 de modificare a Instructiunii nr.5/2006 ce privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.70/2006 488/14.07.2009
684 HG privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale 492/15.07.2009
78 OUG pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate 442/29.06.2009
80 OUG pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar 449/30.06.2009
246 Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate 450/30.06.2009
2123 Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2009 a operatorilor economici 440/26.06.2009
74 Ordonanta de urgenta privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare 434/25.06.2009
73 Ordonanta de urgenta pentru modificarea art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor 432/24.06.2009
72 Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 426/23.06.2009
35 Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea unor acte normative care stabilesc tarife in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor 420/1906.2009
699 Hotarare privind instituirea masurilor cuprinse in organizarea comuna de piata in sectorul cereale 416/18.06.2009
75/767 Ordin al viceprim-ministrului, ministrului administratiei si internelor, si al ministrului finantelor publice privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale 364/29.05.2009
630 Hotarare pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.850/2006 362/29.05.2009
552 Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele 359/28.05.2009
1128 Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularelor „Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi” si „Certificat”, precum si a procedurii de eliberare a acestora 356/27.05.2009
673 Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora 355/27.05.2009
564 HOTĂRÂRE nr. 564 din 13 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 344/22.05.2009
1355/C Ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti pentru aprobarea modelului cererilor de inregistrare in registrul comertului si al declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii 341/21.05.2009
569 Hotarare privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar asociatiilor din agricultura in anul 2009, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati 333/19.05.2009
575 Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 312/12.05.2009
343 Ordin pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 310/12.05.2009
61 DECIZIE a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit 268/24.04.2009
62 DECIZIE a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002 – 2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului 268/24.04.2009
38 OUG pentru modificarea art.39 alin.2 si 3 din OUG nr.44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale 269/24.04.2009
491 ORDIN pentru modificarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.617/2007 269/24.04.2009
213/363 ORDIN al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice nr. 450/825/2006 257/17.04.2009
98 LEGE pentru aprobarea OG nr.28/2008 privind registrul agricol 253/16.04.2009
342 ORDIN al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Procedurii pentru punerea in aplicare a prevederilor art.84 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
34 OUG cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar – fiscale 249/14.04.2009
134 ORDIN al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr.634/2006 245/13.04.2009
200 ORDIN al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.694/2008 privind conditiile de recunoastere a organizatiilor de producatori si a grupurilor de producatori recunoscute preliminar in sectorul fructe si legume, precum si modul de accesare a sprijinului financiar de catre acestea 245/13.04.2009
28 OUG privind reglementarea unor masuri de protectie sociala 186/25.03.2009
27 OU pentru modificarea OG nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si a HG nr.130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia 183/24.03.2009
13 ORDIN al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.111/2008 178/23.03.2009
32 LEGE privind aprobarea OUG nr.95/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat, precum si pentru elevii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore 163/17.03.2009
568/2002 HG privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizarii in industria alimentara – republicare 150/10.03.2009
29 LEGEA pentru aprobarea OUG nr.103/2008 privind infiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare 145/9.03.2009
19 LEGEA bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 122/27.02.2009
18 LEGEA bugetului de stat pe anul 2009 121/27.02.2009
176 ORDIN al ministrului sanatatii pentru aprogarea Ordinului ministrului sanatatii nr.975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente 114/25.02.2009
80 ORDIN al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale privind aprobarea formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2009 113/25.02.2009
193 ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularelor „Adeverinta de venit” si „Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit” pentru persoane fizice 109/24.02.2009
8 OU privind acordarea tichetelor de vacanta 110/24.02.2009
691 ORDIN al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Normelor tehnice privind inregistrarea si identificarea operatorilor economici stabiliti in Romania 106/20.02.2009
105 HG privind abrogarea HG nr.831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora 105/20.02.2009
35 ORDIN al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.219/2007 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica 93/17.02.2009
4 HOTARARE privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal – sesiunea martie 2009 92/16.02.2009
29 ORDIN al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale privind modificarea anexei F la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate 74/9.02.2009
3.483/144/2008 ORDIN al ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice 24/12.01.2009
24/2008 ORDIN pentru punerea in aplicare a Normelor privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor 12/7.01.2009
230/2008 OUG pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu 4/5.01 2009
1.815/2008 ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 2/5.01.2009
226 OUG privind unele masuri financiar – bugetare 899/31.12.2008
111 ORDIN al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala 895/30.12.2008
1.809 ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa 894/30.12.2008
1691 HG privind modificarea si completarea HG nr.530/2001 pentru aprobarea instructiunilor de metrologie legala IML 8-01 „Preambalarea unor produse in functie de masa sau volum” 888/29.12.2008
8.061 ORDIN al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.5.465/2007 888/29.12.2008
1.764 ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art.114 alin (8) – (10) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost completate prin art.1 pct.1 din OUG nr.192/2008 privind aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca 888/29.12.2008
1.747 ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1/2008 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative 887/29.12.2009
113 ORDIN al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial in unitatile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimala 886/29.12.2008
1.801 ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr.3/2008 883/24.12.2008
1.799 ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr 1.314/2007 880/24.12.2008
3.647 ORDIN al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2008 877/24.12.2008
112 ORDIN al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala 877/24.12.2008
21 DECIZIE privind stabilirea formularului tipizat al notificarilor prevazute de Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la preluarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date 876/24.12.2008
1.748 ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule 874/23.12.2008
3.512 ORDIN al ministrului economiei si finantelor privind documentele financiar-contabile 870/23.12.2008
759 ORDIN al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind modificarea si completarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate 759/23.12.2008
1.697 HG privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art.263 alin. (4) si (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2009 873/23.12.2008
605 ORDIN al presedintelui Institutului National de Statistica privind actualizarea Clasificarii produselor si serviciilor asociate activitatilor – CPSA 869/22.12.2008
1.618 HG pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004 865/22.12.2008
1.746 ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata” 864/22.12.2008
305 LEGE pentru modificarea OG nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii 835/11.12.2008
3.471 ORDIN al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice 835/11.12.2008
3.471 ORDIN al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice 835/11.12.2008
209 OUG pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale 826/09.12.2008
208 OUG pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule 825/08.12.2008
197 OUG pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii 824/08.12.2008
1.027 ORDIN al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr.407/2004 privind dovedirea, in vederea recalcularii pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar 816/05.12.2008
192 OUG privind aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca 815/04.12.2008
200 OUG modificarea si completarea Legii nr.57/2003 privind Codul fiscal 815/04.12.2008
39 CIRCULARA privind interzicerea utilizarii instrumentelor de plata de debit de tipul cecului, cambiei si biletului la ordin in format vechi 814/04.12.2008
694 ORDIN al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea 796/27.11.2008
3424 ORDIN al ministrului economiei şi finanţelor pentru modificarea şi completarea unor norme şi instrucţiuni aprobate prin ordine ale ministrului finanţelor publice 795/27.11.2008
174 OUG pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor 795/27.11.2008
148 OUG pentru modificarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii 765/13.11.2008
754 ORDIN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.617/2007 706/17.10.2008
127 OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal 705/16.10.2008
80 ORDIN al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.145/2007 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import-export şi comerţ intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supraveghe 697/14.10.2008
189 LEGE pentru aprobarea OUG nr.42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti 722/24.10.2008
82 ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe 719/23.10.2008
752 HG privind aprobarea Statutului Fondului de garantare pentru certificatele de depozit 686/08.10.2008
OG 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării – republicare 686/08.10.2008
1.196 HG privind modificarea anexei la HG 276/2008 pentru aprobarea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2008 potrivit Legii creditului agricol pentru producţie nr.150/2003 682/06.10.2008
1.153 HG privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru înfiinţarea culturilor agricole în toamna anului 2008” 683/06.10.2008
1.154 HG pentru modificarea HG 277/2008 privind aprobarea activităţii pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2008, a cuantumului sprijinului financiar şi a sumei totale alocate acestei activităţi 683/06.10.2008
1.051 HG pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 649/12.09.2008
547 ORDIN al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr.340/2001 646/10.09.2008
804 HG privind aprobarea nivelului şi a condiţiilor de aplicare a accizei reduse de motorină achiziţionată în perioada august-decembrie 2008 în vederea utilizării în agricultură 592/07.08.2008
751 HG pentru modificarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr.1 la HG 106/2002 privind etichetarea alimentelor 589/06.08.2008
486 ORDIN al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.689/2007 privind aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel naţional, al subvenţiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii de irigaţii pentru sezonul de irigaţii al anului 2008 589/06.08.2008
1.133 ORDIN al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de accesare a informaţiilor privind stingerea creanţelor fiscale, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 589/06.08.2008
485 ORDIN al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr.12 la anexa F la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate 586/05.08.2008
509 ORDIN al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.617/2007 587/05.08.2008
786 HG pentru modificarea şi completarea HG nr.410/2008 privind stabilirea specificaţiilor şi punerea în aplicare a planurilor anuale 2008 şi 2009 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de intervenţie comunitare către persoanele cele mai defavorizate din România 577/31.07.2008
2.260 ORDIN al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice 540/17.07.2008
732 HG pentru modificarea şi completarea HG 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 533/15.07.2008
1.706/1.889/C ORDIN al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului justiţiei privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr.571/2008 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 533/15.07.2008
535 ORDIN al ministrului internelor şi reformei administrative privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă 525/11.07.2008
1.026 ORDIN al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1.314/2007 522/10.07.2007
714 HG privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore şi pentru aprobarea conţinutului/specificaţiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari 511/08.07.2008
1.958 ORDIN al ministrului economiei şi finanţelor pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a operatorilor economici 499/03.07.2008
986 ORDIN al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule 498/02.07.2008
712 HG pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, precum şi modul de constituire a surselor de finanţare a acestora 498/02.07.2008
95 OUG pentru modificarea şi completarea OUG 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore 485/30.06.2008
686 HG privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 50 /2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule 480/30.06.2008
594 HG privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor 444/13.06.2008
725 ORDIN al ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii din fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit 434/10.06.2008
123 LEGE pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar 410/02.06.2008
321 ORDIN al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea componenţei şi a modului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor agroalimentare 392/23.05.2008
492 HG pentru modificarea HG nr. 871/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2007 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi 382/20.05.2008
431 HG privind modificarea şi completarea HG nr.1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele 372/15.05.2008
1.372 ORDIN al ministrului economiei şi finanţelor privind organizarea evidenţei în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art.158 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 364/13.05.2008
36 ORDIN al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene şi internaţionale din domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor 360/09.05.2008
260 ORDIN al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea alin.1 al art.15 din anexa F la Ordinul nr.850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate 356/08.05.2008
1.311 ORDIN al ministrului economiei şi finanţelor pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale 340/02.05.2008
693 ORDIN al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru completarea Ordinului nr.101/2006 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 336/30.04.2008
52 OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului 333/30.04.2008
12/209/610
/110
ORDIN al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru modificarea şi completarea Ordinului nr.12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în şi pe fructe, legume, cereale şi alte produse de origine vegetală 331/25.04.2008
20 ORDIN al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce reglementează condiţiile generale şi specifice pentru autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor 321/23.04.2008
34 ORDIN al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind acordarea de derogări unităţilor care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale de la cerinţele menţionate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr.852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum şi de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor şi de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale 313/22.04.2008
42 OUG privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti 305/18.04.2008
LEGEA nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori – republicare 305/18.04.2008
552 ORDIN al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri” 294/15.04.2008
211 ORDIN al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea schemelor de ajutor de stat „Stimularea IMM-urilor care procesează produse agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare, altele decât cele prevăzute în anexa 1 la Tratatul CE, precum şi a celor care desfăşoară activităţi de procesare a produselor agricole în vederea obţinerii şi utilizării surselor de energie regenerabilă şi a biocombustibililor” şi “Stimularea microîntreprinderilor din domeniul prelucrării primare a produselor forestiere lemnoase şi nelemnoase” 267/04.04.2008
174 ORDIN al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea anexelor E,F,H,J,K şi L la Ordinul ministrulu agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizătii şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate 245/28.03.2008
858 ORDIN al ministrului economiei şi finanţelor privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 242/28.03.2008
321 HG pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor 240/27.03.2008
477 ORDIN al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1.314/2007 235/26.03.2008
160 ORDIN al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei specialităţi garantate, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a specialităţii tradiţionale garantate, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional 227/25.03.2008
112 ORDIN al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind aprobarea calificărilor/competenţelor profesionale pentru care se acordă în anul 2008 sumele prevăzute la art.17 din Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă 191/12.03.2008
477 ORDIN al ministrului economiei şi finanţelor privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii”, aferentă operaţiunii a) “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, domeniul major de intervenţie 1.1 “Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient” din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” 190/12.03.2008
478 ORDIN al ministrrului economiei şi finanţelor privind aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru consultanţă specifică şi instruire specializată acordată întreprinderilor mici şi mijlocii pentru elaborarea şi implementarea proiectelor de investiţii”, aferentă operaţiunii a) “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” , DMI 1.1.“Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”,AP 1“Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul POR “Creşterea competitivităţii economice” 190/12.03.2008
480 ORDIN al ministrrului economiei şi finanţelor privind aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin servicii de consultanţă”, aferentă operaţiunii b) “Sprijin pentru consultanţă acordat IMM” , domeniul major de intervenţie 1.3.“Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” , axa prioritară 1“Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” 190/12.03.2008
479 ORDIN al ministrului economiei şi finanţelor privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii”, aferentă operaţiunii a) “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient” din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” 189/12.03.2008
588 ORDIN al ministrrului economiei şi finanţelor privind stabilirea categoriilor de obligaţii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin poştă, formularele de declaraţii de venit 189/12.03.2008
227 HG pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat 187/11.03.2008
211 HG pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor 181/10.03.2008
224 HG privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 176/07.03.2008
106 ORDIN al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr.405/2004 166/04.03.2008
17 ORDIN pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare şi controlul oficial al unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară 166/04.03.2008
19 OUG pentru modificarea şi completarea OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 163/03.03.2008
128 ORDIN al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr.92/2008 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi competările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr.340/2001… 162/03.03.2008
87/7/105 ORDIN al ministrului sănătăţii publice, al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr.438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman 157/29.02.2008
527 ORDIN al ministrului economiei şi finanţelor privind persoanele competente să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile pentru nerespectarea măsurilor privind întărirea disciplinei contractuale 154/28.02.2008
139 ORDIN al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.64/B/2008 privind aprobarea formularului de cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2008 150/27.02.2008
254 ORDIN al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301)”Decont special de taxă pe valoarea adăugată” 146/26.02.2008
215/2007/12
/110/34
ORDIN al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite ţări terţe din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine 135/21.02.2008
149 HG pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin HG nr.174/2002 126/18.02.2008
144 HG privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 124/18.02.2008
92 ORDIN al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19 /2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr.340/2001 116/14.02.2008
26/112 ORDIN al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice pentru aprobarea modelului declaraţiei speciale prevăzute la art.4 din OUG nr.76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale 115/13.02.2008
134 HG privind specialităţile tradiţionale garantate ale produselor agricole şi produselor alimentare 111/12.02.2008
64/B ORDIN al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea formularului de cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2008 106/11.02.2008
205/2007 ORDIN al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora 20/10.01.2008
2.168/2007
/1/62
ORDIN al ministrului sănătăţii publice, al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării Rurale privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr.438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman 99/08.02.2008
64 ORDIN al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate 89/05.02.2008
131 ORDIN al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale care se plătesc de către contribuabili într-un cont unic 73/31.01.2008
101 ORDIN al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 70/30.01.2008
94 ORDIN al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” 68/29.01.2008
202/2007 ORDIN al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind anumite măsuri de protecţie referitoare la influenţa aviară cu subtitlul H5N1, tipul înalt patogen, la păsările sălbatice din Comunitatea Europeană, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.37/2007 57/24.01.2008
10 ORDIN al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate 53/23.01.2008
36 HG pentru modificarea şi completarea HG nr.1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 50/22.01.2008
7/2007 HG pentru aprobarea Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali 50/22.01.2008
213/2007 ORDIN al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind aprobarea Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2008 47/21.01.2008
1 ORDIN al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative 46/21.01.2008
972/2007/7/
2008/200/2007
ORDIN al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind întocmirea listei naţionale a propunerilor de menţiuni nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor şi produselor destinate consumului uman, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr.244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate şi în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.1.228/2005/244/63/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală şi vegetală şi/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale şi alţi nutrienţi 45/21.01.2008
38 ORDIN al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.4652007 44/18.01.2008
30 HG pentru modificarea şi completarea HG nr.984/2005 privind stabilirea şi sansţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 40/17.01.2008
2.374/2007 ORDIN al ministrului economiei şi finanţelor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene 25/14.01.2008
205/2007 ORDIN al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora 20/10.01.2008
1 LEGE pentru modificarea şi completarea OG nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 18/10.01.2008
210/2007 ORDIN al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.144/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul intracomunitar şi importul din ţări terţe de păsări şi ouă de incubaţie 17/09.01.2008
OG nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi – republicare 13/08.01.2008
206/2007 ORDIN al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.133 /2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care introduce măsuri generale pentru controlul unor boli ale animalelor şi măsuri specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului 10/07.01.2008
207/2007 ORDIN al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.23/2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din conţinutul sau de pe suprafaţa produselor alimentare de origine animală 4/03.01.2008