Calitate ISO 9001

Consumatorii sunt preocupaţi de calitatea produselor achiziţionate. În condiţiile în care oferta este atât de generoasă o condiţie esenţială pentru ca operatorii economici să reziste în piaţă este aceea de a produce numai produse de calitate. Aşadar calitatea, un concept teoretic deocamdată, trebuie proiectată şi construită. Acum când România este la un pas de aderare, mulţi operatori economici au implementat în unităţile lor sistemul de management al calităţii (SMC), reuşind astfel să se menţină cu produsele lor pe piaţa internă, dar să pătrundă şi pe piaţa externă.

Implementarea sistemului de management al calităţii în industria alimentară nu este obligatorie, potrivit legislaţiei în vigoare, dar poate aduce numeroase şi evidente beneficii (satisfacerea cerinţelor clienţilor, creşterea şi îmbunătăţirea productivităţii şi eficienţei, responsabilizarea personalului, posibilitatea desfacerii produselor proprii în hipermarketuri, avantaje financiare şi de imagine).

În întreaga lume se manifestă o creştere a exigenţei în domeniul calităţii fapt pentru care realizarea şi menţinerea performanţelor economice este strâns legată de îmbunătăţirea continuă a acesteia.

Familia de standarde ISO 9000 a fost elaborată pentru a veni în sprijinul organizaţiilor şi a-le îndruma în modul de abordare a calităţii:

 • ISO 9000 Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular;
 • ISO 9001 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
 • ISO 9004 Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru îmbunătăţirea performanţelor;
 • ISO 19011 Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi de mediu.

Elaborat de Comitetul Tehnic al Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO), standardul SR EN ISO 9001 : 2001 este referenţialul pe baza căruia se poate implementa SMC.

„Standardul SR EN ISO 9001 stabileşte cerinţele pentru un sistem de management al calităţii atunci când o organizaţie:

 • are nevoie să demonstreze abilitatea sa de a furniza consecvent produse care să satisfacă cerinţele clientului şi cerinţele reglementărilor aplicabile;
 • doreşte să mărească satisfacţia clientului prin aplicarea eficace a sistemului, inclusiv a proceselor de îmbunătăţire continuă a sistemului şi prin asigurarea conformităţii cu cerinţele clientului şi a celor de reglementare aplicabile.”

Dacă iniţial domeniul calităţii presupunea numai controlul conformităţii produselor prin SR EN ISO 9001:2001, controlul calităţii îşi propune să determine dacă produsele îndeplinesc cerinţele de calitate impuse şi, în plus, acest standard introduce un obiectiv distinct “asigurarea calităţii” . Aceasta are ca scop prevenirea apariţiei noncalităţii prin stabilirea unor măsuri adecvate care să confere siguranţa că produsele îndeplinesc cerinţele de calitate. Toate activităţile vor fi documentate şi se va respecta principiul “Scrie ceea ce trebuie să faci şi fă ceea ce ai scris!”

Sistemul de management al calităţii este un sistem modern de gestionare a calităţii care presupune implicarea întregului personal în acţiunile întreprinse.

Unul dintre principiile standardului impune o mai mare implicare a managementului organizaţiei în aspectele legate de calitate. Aceasta presupune stabilirea unei politici proprii în domeniul calităţii şi a obiectivelor ce trebuie atinse. Datele obţinute din sistemul de management al calităţii sunt utilizate pentru o analiză de management făcută în scopul verificării îndeplinirii obiectivelor. Se definesc noi obiective ce trebuie atinse şi se obţine îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor şi produselor.

În contextul actual investiţia în calitate este pentru operatorii economici din industria alimentară un mijloc sigur de a creşte competitivitatea unităţii, de a reduce costurile, implicit a vinde mai ieftin, reuşind astfel să-şi menţină clienţii şi să câştige alte segmente de piaţă.

Proiectarea şi implementarea unui sistem de management al calităţii este diferită de la o organizaţie la alta, funcţie de mărime, structură, produse fabricate, procese utilizate, obiective urmărite etc. De aceea este deosebit de util ca fiecare operator economic să cunoască în primul rând legislaţia în vigoare, să aibă personal instruit, iar acolo unde se doreşte certificarea sistemului să lucreze numai cu societăţi de certificare acreditate.

Pentru o bună funcţionare a unei organizaţii, este necesar ca aceasta să fie condusă şi controlată într-un mod sistematic şi transparent, fapt ce se poate realiza prin implementarea şi menţinerea unui sistem de management proiectat pentru o îmbunătăţire continuă a performanţelor, acesta incluzând şi managementul calităţii.

Managementul de la cel mai înalt nivel al organizaţiei va respecta următoarele opt principii:

 • Principiul 1 „Organizaţia orientată pe client”
 • Principiul 2 „Leadership”
 • Principiul 3 „Implicarea personalului”
 • Principiul 4 „ Abordarea bazată pe proces”
 • Principiul 5 „Abordarea managementului ca sistem”
 • Principiul 6 „Îmbunătăţirea continuă”
 • Principiul 7 „Abordarea eficacităţii în luarea deciziilor”
 • Principiul 8 „Relaţii reciproc avantajoase între organizaţie şi furnizori”

Sistemul de management al calităţii presupune respectarea unor cerinţe generale ( conform cărora „organizaţia trebuie să stabilescă, să documenteze şi să menţină un sistem de management al calităţii”) şi a unor cerinţe referitoare la documentaţie (declaraţii documentate ale politicii, întocmirea unui manual al calităţii, proceduri documentate cerute de acest standard, documente necesare organizaţiei pentru a se asigura de eficacitatea planificării, operării şi controlului proceselor sale, controlul înregistrărilor).

Elementele sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2001 sunt împărţite în patru domenii:

 • Responsabilitatea managementului”
 • Managementul resurselor
 • Realizarea produsului
 • Măsurare, analiză şi îmbunătăţire

Organizaţiile care doresc să implementeze sistemul de management al calităţii trebuie să identifice procesele necesare pentru implementarea efectivă a sistemului, să stabilească şi să înţeleagă interacţiunile dintre aceste procese, să documenteze până la detaliu fiecare proces în parte pentru a asigura o funcţionare şi un control eficace. Analizarea proceselor trebuie să fie cea care duce la stabilirea documentaţiei necesare pentru SMC şi nu documentaţia să conducă procesele.