KA102

Descriere Proiect

Adaptarea metodelor didactice moderne pentru instructorii din sectorul fabricarii produselor fainoase prin căi de învățare flexibile specifice formarii adultilor

Contract nr.: 2020-1-RO01-KA102/KA102-079177

Coordonator: PATRONATUL ROMÂN DIN INDUSTRIA DE MORĂRIT. PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE FĂINOASE

Parteneri: –    AGRIS SARDEGNA

  • IREKS GmbH

Scopul pentru care a fost aplicat acest proiect  a fost acela de a consolida organizatia patronala Rompan  atat la nivel national cat si international in ceea ce priveste forma de organizare si reprezentare cat si  nivelul de pregatire profesionala al formatorilor membrilor, specialisti in domeniul industriei de morarit panificatie si produse fainoase. La momentul redactării proiectului au fost identificate mai multe nevoi ale sectorului.

Proiectul a fost conceput tocmai pentru a solutiona două dintre nevoile identificate: nevoia de a imbunatati competentele instructorilor de personal ai asociatiei in vederea realizarii de produse fainoase de calitate si nevoia de a veni in sprijinul polulatiei printr-o informare cu privire la consumul de produse fainoase functie de caracteristicile nutritionale.

In plus am dorit sa realizam noi parteneriate cu entitati din alte tari partenere care sa conduca la dezvoltarea de competente si abilitati ale specialistilor romani pe baza unor schimburi de experienta de bune practici de la parteneri cu experienta si expertiza in domeniu.

Persoanele care ar fi urmat sa participe la activitatile de mobilitate, la finalul proiectului vor fi capabile sa instruiasca in continuare angajatii din asociatie astfel incat sa punem pe piata produse de calitate.

Obiectivul principal a fost dezvoltarea competențelor pentru 40 de formatori experți de personal, angajați la organizația patronală și la unitățile membre prin mobilitățile desfășurate în cele 2 țări partenere.

Obiectivele cheie:

– îmbunătățirea competențelor și abilităților cheie a minim 40 de formatori din sectorul produselor făinoase pentru a contribui la consolidarea coeziunii sociale și pentru a promova consumul de produse din făină sigure prin realizarea de mobilitate în scopuri educaționale.

– realizarea a 2 parteneriate în vederea îmbunătățirii calității, excelenței și internaționalizării organizației patronale prin intensificarea cooperării transnaționale între furnizorii de formare profesională, agenții economici din România, Germania și Italia.

– cunoaşterea, însuşirea şi diseminarea la nivel naţional a bunelor practici de fabricare, distribuţie şi consum de produse făinoase prin procese moderne de educare şi formare continuă a participanţilor la proiect.

– realizarea unei strategii de aplicare a bunelor practici identificate ca functionale in tarile partenere, pentru Romania.

Ca rezultate ale învățării, au fost dezvoltate cunoștințele, abilitățile și competențele tuturor celor implicați în mobilitate.

Activități derulate în cadrul proiectului:

  • Activitate de management
  • Activitate de mobilitate
  • Activitate financiară
  • Activitate de comunicare

Participanții au acumulat noi cunoștințe privind:

– modul de organizare a sistemului de instruire în alte ţări

– mijloacele, metodele și instrumentele utilizate în procesul de formare continuă

– strategii de comunicare

– rezultatele relevante din punct de vedere profesional sunt:

– capacitatea de a comunica (competență cheie)

– abilități organizatorice/manageriale (competențe generale)

– abilități dobândite la locul de muncă – planificarea eficientă a activităților, cunoașterea procesului tehnologic, cunoașterea principiilor alimentare și a valorii nutriționale a produselor făinoase

– aplicarea unor metode didactice modern ce utilizează activități de învățare activ-participativă prin noile cunoștințe acumulate.

– dezvoltarea unor situaţii de învăţare cu caracter aplicativ pentru domeniul obținerii produselor făinoase.

Project description

Project title:
Adaptation of modern teaching methods for instructors in the flour products manufacturing sector through flexible learning paths specific to adult training

Contract no.: 2020-1-RO01-KA102/KA102-079177
Coordinator: PATRONATUL ROMÂN DIN INDUSTRIA DE MORĂRIT, PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE FĂINOASE – ROMPAN
Parteners: – AGRIS SARDEGNA
– IREKS GmbH
The purpose for which this project was applied was to strengthen the Rompan employers’ organization both nationally and internationally in terms of the form of organization and representation as well as the level of professional training of the members’ trainers, specialists in the field of the bakery milling industry and flour products. At the time of drafting the project, several needs of the sector were identified.
The project was designed precisely to solve two of the identified needs: the need to improve the skills of the association’s staff instructors in order to produce quality flour products and the need to come to the aid of pollution through information about the consumption of flour products depending on the nutritional characteristics.

In addition, we wanted to create new partnerships with entities from other partner countries that would lead to the development of skills and abilities of Romanian specialists based on exchanges of experience and best practices from partners with experience and expertise in the field.
The people who would have participated in the mobility activities, at the end of the project, will be able to further train the employees of the association so that we can put quality products on the market.

The main objective was the development of skills for 40 expert staff trainers, employed at the employer’s organization and at the member units through the mobilities carried out in the 2 partner countries.

Key objectives:
– improving the key competencies and skills of a minimum of 40 trainers in the flour products sector to contribute to strengthening social cohesion and promoting the consumption of safe flour products by achieving mobility for educational purposes.
– the realization of 2 partnerships in order to improve the quality, excellence and internationalization of the employers’ organization by intensifying transnational cooperation between professional training providers, economic agents from Romania, Germany and Italy.
– the knowledge, acquisition and dissemination at national level of the good practices of manufacturing, distribution and consumption of flour products through modern processes of education and continuous training of the participants in the project.
– the realization of a strategy for the application of good practices identified as functional in the partner countries, for Romania.
As learning outcomes, the knowledge, skills and competences of all those involved in mobility have been developed.
Activities carried out within the project:
– Management activity
– Mobility activity
– Financial activity
– Communication activity
Participants gained new knowledge regarding:
– the way of organizing the training system in other countries
– the means, methods and tools used in the continuous training process
– communication strategies
– the professionally relevant results are:
– the ability to communicate (key competence)
– organizational/managerial skills (general skills)
– skills acquired at the workplace – efficient planning of activities, knowledge of the technological process, knowledge of food principles and the nutritional value of flour products
– the application of modern didactic methods that use active-participatory learning activities through the new knowledge acquired.
– the development of learning situations with an applicative character for the field of obtaining flour products.